当前位置:首页 > 门牌网 > 正文

地藏菩萨本愿经全文注音版(地藏菩萨本愿经完整版注音百度)

摘要: 今天给各位分享地藏菩萨本愿经全文注音版的知识,其中也会对地藏菩萨本愿经完整版注音百度进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别...

今天给各位分享地藏菩萨本愿经全文注音版的知识,其中也会对地藏菩萨本愿经完整版注音百度进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

地藏经全文 带拼音

地藏经全文带拼音如下。

地藏菩萨本愿经全文注音版,chōuchánɡcuòzhǎn地藏菩萨本愿经全文注音版,yánɡtónɡɡuànkǒu,rètiě,抽肠_斩,烊铜灌口,热铁chánshēn。wànsǐqiānshēnɡ,yèɡǎnrúshì。缠身。万死千生,业感如是。dònɡjīnɡyìjié,qiúchūwúqī。cǐjièhuài动经亿劫,求出无期。此界坏shí,jìshēnɡtājiè,tājiècìhuài,zhuǎn时,寄生他界,他界次坏,转jìtāfānɡ;tāfānɡhuàishí,zhǎnzhuǎnxiānɡjì寄他方;他方坏时,辗转相寄。cǐjièchénɡhòu,huánfùérlái。wújiàn。此界成后,还复而来。无间zuìbào,qíshìrúshì。罪报,其事如是。yòuwǔshìyèɡǎn,ɡùchēnɡwújiàn。

héděnɡ又五事业感,故称无间。何等wéiwǔ?yīzhě、rìyèshòuzuì,yǐzhì为五?一者、日夜受罪,以至jiéshù,wúshíjiànjué,ɡùchēnɡwújiàn。劫数,无时间绝,故称无间。èrzhě、yīrényìmǎn,duōrényìmǎn,二者、一人亦满,多人亦满,ɡùchēnɡwújiàn。sānzhě、zuìqìchābànɡ,故称无间。三者、罪器叉棒,yīnɡshélánɡquǎn,duìmójùzáo,cuòzhuóhuò鹰蛇狼犬,碓磨锯凿,_斫镬tānɡ,tiěwǎnɡtiěshénɡ,tiělǘtiěmǎ,shēnɡ汤,铁网铁绳,铁驴铁马,生ɡéluòshǒu,rètiějiāoshēn,jītūntiěwán革络首,热铁浇身,饥吞铁丸,kěyǐntiězhī,cónɡniánjìnɡjié,shùnuó,渴饮铁汁,从年竟劫,数那yóutā,kǔchǔxiānɡlián,ɡènɡwújiànduàn,由他,苦楚相连,更无间断,ɡùchēnɡwújiàn。sìzhě、búwènnánzǐnǚ故称无间。四者、不问男子女rén,qiānɡhúyídí,lǎoyòuɡuìjiàn,huò人,羌胡夷狄,老幼贵贱,或lónɡhuòshén,huòtiānhuògui,zuìxíngyèɡǎn龙或神,或天或鬼,罪行业感,xītónɡshòuzhī,ɡùchēnɡwújiàn。

wǔzhě,悉同受之,故称无间。五者、ruòduòcǐyù,cónɡchūrùshí,zhìbǎi、若堕此狱,从初入时,至百qiānjié,yīrìyīyè,wànsǐwànshēnɡ,千劫,一日一夜,万死万生,qiúyīniànjiānzànzhùbùdé,chúfēiyèjìn求一念间暂住不得,除非业尽,fānɡdéshòushēnɡ,yǐcǐliánmián,ɡùchēnɡwújiàn。,方得受生,以此连绵,故称无间。dìzànɡpúsàbáishènɡmǔyán地藏菩萨本愿经全文注音版:wújiàndìyù地藏菩萨白圣母言地藏菩萨本愿经全文注音版:无间地狱,cūshuōrúshì。ruòɡuǎnɡshuōdìyùzuìqì,粗说如是。若广说地狱罪器děnɡmínɡ,jízhūkǔshì,yījiézhīzhōnɡ,等名,及诸苦事,一劫之中,qiúshuōbújìn。móyēfūrénwényǐ,chóu求说不尽。摩耶夫人闻已,愁yōuhézhǎnɡ,dǐnɡlǐértuì。忧合掌,顶礼而退。yánfúzhònɡshēnɡyèɡǎnpǐndìsì阎浮众生业感品第四ěrshídìzànɡpúsàmóhēsàbáifóyán:尔时地藏菩萨摩诃萨白佛言:shìzūn,wǒchénɡfórúláiwēishénlìɡù,世尊,地藏菩萨本愿经全文注音版我承佛如来威神力故,biànbǎiqiānwànyìshìjiè,fēnshìshēnxínɡ,遍百千万亿世界,分是身形,jiùbáyīqièyèbàozhònɡshēnɡ。ruòfēirúlái救拔一切业报众生。若非如来dàcílìɡù,jíbùnénɡzuòrúshìbiànhuà大慈力故,即不能作如是变。

wǒjīnyòuménɡfófùzhǔ,zhìāyìduō。我今又蒙佛付嘱,至阿逸多chénɡfóyǐlái,liùdàozhònɡshēnɡ,qiǎnlìnɡd成佛以来,六道众生,遣令度tuō。wéiránshìzūn,yuànbùyǒulǜ。脱。唯然世尊,愿不有虑。ěrshífóɡàodìzànɡpúsà:yīqièzhònɡshēnɡ尔时佛告地藏菩萨:一切众生wèijiětuōzhě,xìnɡshíwúdìnɡ,èxíjié未解脱者,性识无定,恶习结yè,shànxíjiéɡuǒ。wéishànwéiè,zhú业,善习结果。为善为恶,逐jìnɡérshēnɡ。lúnzhuǎnwǔdào,zànwúxiūxi境而生。轮转五道,暂无休息,dònɡjīnɡchénjié,míhuòzhànɡnàn。rúyú,动经尘劫,迷惑障难。如鱼yóuwǎnɡ。jiānɡshìchánɡliú,tuōrùzànchū,游网。将是长流,脱入暂出,yòufùzāowǎnɡ。yǐshìděnɡbèi,wúdānɡyōu又复遭网。以是等辈,吾当忧niàn。rǔjìbìshìwǎnɡyuàn,lèijiézhònɡshì念。汝既毕是往愿,累劫重誓,ɡuǎnɡdùzuìbèi,wúfùhélǜ。,广度罪辈,吾复何虑。shuōshìyǔshí,huìzhōnɡyǒuyīpúsàmóhē说是语时,会中有一菩萨摩诃sà,mínɡdìnɡzìzàiwánɡ,báifóyán:shì萨,名定自在王,白佛言:世zūn,dìzànɡpúsàlèijiéyǐlái,ɡèfā尊,地藏菩萨累劫以来,各发héyuàn,jīnménɡshìzūnyīnqínzàntàn。wéi何愿,今蒙世尊殷勤赞叹。唯yuànshìzūn,luèérshuōzhī。愿世尊,略而说之。

ěrshíshìzūnɡàodìnɡzìzàiwánɡpúsà:dì尔时世尊告定自在王菩萨:谛tīnɡdìtīnɡ!shànsīniànzhī!wúdānɡwèirǔ听谛听!善思念之!吾当为汝fēnbiéjiěshuō。nǎiwǎnɡɡuòqùwúliànɡāsēnɡ分别解说。乃往过去无量阿僧qínuóyóutābùkěshuōjié,ěrshíyǒufó祗那由他不可说劫,尔时有佛,hàoyīqièzhìchénɡjiùrúlái,yìnɡɡònɡ、,号一切智成就如来,应供、zhènɡbiànzhī、mínɡxínɡzú、shànshì、shìjiān正遍知、明行足、善逝、世间jiě、wúshànɡshì、tiáoyùzhànɡfu、tiānrén解、无上士、调御丈夫、天人shī、fó、shìzūn,qífóshòumìnɡliùwàn师、佛、世尊,其佛寿命六万jié。wèichūjiāshíwéixiǎoɡuówánɡ,yǔyī劫。未出家时为小国王,与一línɡuówánɡwéiyǒu,tónɡhánɡshíshàn,ráoyì邻国王为友,同行十善,饶益zhònɡshēnɡ。qílínɡuónèisuǒyǒurénmín,duō众生。其邻国内所有人民,多zàozhònɡè。èrwánɡyìjì,ɡuǎnɡshèfānɡbiàn造众恶。二王议计,广设方便。yīwánɡfāyuàn,zǎochénɡfódào,dānɡdù。一王发愿,早成佛道,当度shìbèi,lìnɡshǐwúyú。yīwánɡfāyuàn,是辈,令使无余。一王发愿,ruòbùxiāndùzuìkǔ,lìnɡshìānlè,dé若不先度罪苦,令是安乐,得zhìpútí,wǒzhōnɡwèiyuànchénɡfó。fóɡào至菩提,我终未愿成佛。

佛告dìnɡzìzàiwánɡpúsà:yīwánɡfāyuànzǎochénɡ定自在王菩萨:一王发愿早成fózhě,jíyīqièzhìchénɡjiùrúláishì。佛者,即一切智成就如来是。yīwánɡfāyuànyǒnɡdùzuìkǔzhònɡshēnɡ,wèiyuàn一王发愿永度罪苦众生,未愿chénɡfózhě,jídìzànɡpúsàshì。成佛者,即地藏菩萨是。fùyúɡuòqùwúliànɡāsēnɡqíjié,yǒufó复于过去无量阿僧祗劫,有佛chūshì,mínɡqīnɡjìnɡliánhuāmùrúlái,qí出世,名清净莲华目如来,其fóshòumìnɡsìshíjié。xiànɡfǎzhīzhōnɡ,yǒu佛寿命四十劫。像法之中,有yīluóhàn,fúdùzhònɡshēnɡ。yīncìjiàohuà一罗汉,福度众生。因次教化,yùyīnǚrén,zìyuēɡuānɡmù,shèshí,遇一女人,字曰光目,设食ɡònɡyǎnɡ。luóhànwènzhī:yùyuànhéděnɡ?供养。罗汉问之:欲愿何等?ɡuānɡmùdáyuē:wǒyǐmǔwánɡzhīrì,zī光目答曰:我以母亡之日,资fújiùbá,wèizhīwǒmǔshēnɡchùhéqù?福救拔,未知我母生处何趣?luóhànmǐnzhī,wèirùdìnɡɡuān,jiànɡuānɡmù罗汉愍之,为入定观,见光目nǚmǔduòzàièqù,shòujídàkǔ。luó女母堕在恶趣,受极大苦。罗hànwènɡuānɡmùyán:rǔmǔzàishēnɡ,zuòhé汉问光目言:汝母在生,作何xíngyè?jīnzàièqù,shòujídàkǔ。行业?今在恶趣,受极大苦。

ɡuānɡmùdāyán:wǒmǔsuǒxí,wéihàoshí光目答言:我母所习,唯好食dànyúbiēzhīshǔ。suǒshíyúbiē,duōshí啖鱼鳖之属。所食鱼鳖,多食qízǐ,huòchǎohuòzhǔ,zìqínɡshídàn,其子,或炒或煮,恣情食啖,jìqímìnɡshù,qiānwànfùbèi。zūnzhěcí计其命数,千万复倍。尊者慈mǐn,rúhéāijiù?luóhànmǐnzhī,wèi愍,如何哀救?罗汉愍之,为zuòfānɡbiàn,quànɡuānɡmùyán:rǔkězhìchénɡ作方便,劝光目言:汝可志诚niànqīnɡjìnɡliánhuāmùrúlái,jiānsùhuàxínɡ念清净莲华目如来,兼塑画形xiànɡ,cúnwánɡhuòbào。像,存亡获报。ɡuānɡmùwényǐ,jí光目闻已,即shěsuǒài,xúnhuàfóxiànɡérɡònɡyǎnɡzhī,舍所爱,寻画佛像而供养之,fùɡōnɡjìnɡxīn,bēiqìzhānlǐ。hūyúyè复恭敬心,悲泣瞻礼。忽于夜hòu,mènɡjiànfóshēnjīnsèhuǎnɡyào,rúxū后,梦见佛身金色晃耀,如须míshān,fànɡdàɡuānɡmínɡ。érɡàoɡuānɡmù:弥山,放大光明。而告光目:rǔmǔbùjiǔdānɡshēnɡrǔjiā,cáijúejīhán汝母不久当生汝家,才觉饥寒,jídānɡyánshuō。qíhòujiānèibìshēnɡyī,即当言说。其后家内婢生一zǐ,wèimǎnsānrì,érnǎiyánshuō。qǐ子,未满三日,而乃言说。

稽shǒubēiqì,ɡàoyúɡuānɡmù:shēnɡsǐyèyuán首悲泣,告于光目:生死业缘,ɡuǒbàozìshòu,wúshìrǔmǔ,jiǔchù,果报自受,吾是汝母,久处ànmínɡ。zìbiérǔlái,lèiduòdàdìyù暗冥。自别汝来,累堕大地狱。ménɡrǔfúlì,fānɡdéshòushēnɡ。wéixià。蒙汝福力,方得受生。为下jiànrén,yòufùduǎnmìnɡ。shòuniánshísān,贱人,又复短命。寿年十三,ɡènɡluòèdào。rǔyǒuhéjì,lìnɡwútuō更落恶道。汝有何计,令吾脱miǎn?ɡuānɡmùwénshuō,zhīmǔwúyí,ɡěnɡ免?光目闻说,知母无疑,哽yèbēitíérbáibìzǐ:jìshìwǒmǔ,咽悲啼而白婢子:既是我母,hézhīběnzuì,zuòhéxíngyè,duòyúè合知本罪,作何行业,堕于恶dào。bìzǐdāyán:yǐshāhàihuǐmàèr道。

地藏经全文!!!

地藏菩萨本愿经卷上

忉利天宫神通品第一

如是我闻。一时佛在忉利天,为母说法。

尔时十方无量世界,不可说不可说一切诸佛,及大菩萨摩诃萨,皆来集会。赞叹释迦牟尼佛,能于五浊恶世,现不可思议大智慧神通之力,调伏刚强众生,知苦乐法,各遣侍者,问讯世尊。

是时,如来含笑,放百千万亿大光明云,所谓大圆满光明云、大慈悲光明云、大智慧光明云、大般若光明云、大三昧光明云、大吉祥光明云、大福德光明云、大功德光明云、大归依光明云、大赞叹光明云,放如是等不可说光明云已。

又出种种微妙之音,所谓檀波罗蜜音、尸波罗蜜音、羼提波罗密音、毗离耶波罗蜜音、禅波罗蜜音、般若波罗密音、慈悲音、喜舍音、解脱音、无漏音、智慧音、大智慧音、师子吼音、大师子吼音、云雷音、大云雷音。

出如是等不可说不可说音已,娑婆世界,及他方国土,有无量亿天龙鬼神,亦集到忉利天宫,所谓四天王天、忉利天、须焰摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵众天、梵辅天、大梵天、少光天、无量光天、光音天、少净天、无量净天、遍净天、福生天、福爱天、广果天、无想天、无烦天、无热天、善见天、善现天、色究竟天、摩醯首罗天、乃至非想非非想处天,一切天众、龙众、鬼神等众,悉来集会。

复有他方国土,及娑婆世界,海神、江神、河神、树神、山神、地神、川泽神、苗稼神、昼神、夜神、空神、天神、饮食神、草木神,如是等神,皆来集会。

复有他方国土,及娑婆世界,诸大鬼王。所谓:恶目鬼王、啖血鬼王、啖精气鬼王、啖胎卵鬼王、行病鬼王、摄毒鬼王、慈心鬼王、福利鬼王、大爱敬鬼王,如是等鬼王,皆来集会。

尔时释迦牟尼佛、告文殊师利法王子菩萨摩诃萨:汝观是一切诸佛菩萨及天龙鬼神,此世界、他世界,此国土、他国土,如是今来集会到忉利天者,汝知数不?

文殊师利白佛言:世尊,若以我神力,千劫测度,不能得知。

佛告文殊师利:吾以佛眼观故,犹不尽数。此皆是地藏菩萨久远劫来,已度、当度、未度,已成就、当成就、未成就。

文殊师利白佛言:世尊,我已过去久修善根、证无碍智。闻佛所言,即当信受。小果声闻、天龙八部、及未来世诸众生等,虽闻如来诚实之语,必怀疑惑。设使顶受,未免兴谤。唯愿世尊、广说地藏菩萨摩诃萨,因地作何行?立何愿?而能成就不思议事。

佛告文殊师利:譬如三千大千世界所有草木丛林、稻麻竹苇、山石微尘,一物一数,作一恒河;一恒河沙,一沙一界;一界之内、一尘一劫,一劫之内,所积尘数,尽充为劫,地藏菩萨证十地果位以来,千倍多于上喻。何况地藏菩萨在声闻、辟支佛地。

文殊师利,此菩萨威神誓愿,不可思议。若未来世,有善男子、善女人,闻是菩萨名字,或赞叹、或瞻礼、或称名、或供养,乃至彩画刻镂塑漆形像,是人当得百返生于三十三天,永不堕恶道。

文殊师利,是地藏菩萨摩诃萨,于过去久远不可说、不可说劫前,身为大长者子。时世有佛,号曰师子奋迅具足万行如来。时长者子,见佛相好,千福庄严,因问彼佛:作何行愿,而得此相?时师子奋迅具足万行如来告长者子:欲证此身,当须久远度脱一切受苦众生。

文殊师利!时长者子,因发愿言:我今尽未来际不可计劫,为是罪苦六道众生,广设方便,尽令解脱,而我自身,方成佛道。以是于彼佛前,立斯大愿,于今百千万亿那由他不可说劫,尚为菩萨。

又于过去,不可思议阿僧只劫,时世有佛,号曰觉华定自在王如来,彼佛寿命,四百千万亿阿僧只劫。像法之中,有一婆罗门女,宿福深厚,众所钦敬;行住坐卧,诸天卫护。其母信邪,常轻三宝。

是时圣女广设方便,劝诱其母,令生正见,而此女母,未全生信。不久命终,魂神堕在无间地狱。时婆罗门女,知母在世,不信因果。计当随业,必生恶趣。遂卖家宅,广求香华,及诸供具,于先佛塔寺,大兴供养。见觉华定自在王如来,其形像在一寺中,塑画威容,端严毕备。

时婆罗门女,瞻礼尊容,倍生敬仰。私自念言:佛名大觉,具一切智。若在世时,我母死后,傥来问佛,必知处所。时婆罗门女,垂泣良久,瞻恋如来。忽闻空中声曰:泣者圣女,勿至悲哀,我令示汝母之去处。婆罗门女合掌向空,而白空曰:是何神德,宽我忧虑。我自失母以来,昼夜忆恋,无处可问知母生界。时空中有声,再报女曰:我是汝所瞻礼者,过去觉华定自在王如来,见汝忆母,倍于常情众生之分,故来告示。

婆罗门女闻此声已,举身自扑,肢节皆损。左右扶侍,良久方苏。而白空曰:愿佛慈愍,速说我母生界,我今身心,将死不久。时觉华定自在王如来,告圣女曰:汝供养毕,但早返舍,端坐思惟吾之名号,即当知母所生去处。

时婆罗门女寻礼佛已,即归其舍。以忆母故,端坐念觉华定自在王如来。经一日一夜,忽见自身到一海边。其水涌沸,多诸恶兽,尽复铁身,飞走海上,东西驰逐。见诸男子女人,百千万数,出没海中,被诸恶兽争取食啖。又见夜叉,其形各异,或多手多眼、多足多头、口牙外出,利刃如剑。驱诸罪人,使近恶兽,复自搏攫,头足相就。其形万类,不敢久视。

时婆罗门女,以念佛力故,自然无惧。有一鬼王,名曰无毒,稽首来迎,白圣女曰:善哉,菩萨,何缘来此?

时婆罗门女问鬼王曰:此是何处?

无毒答曰:此是大铁围山西面第一重海。

圣女问曰:我闻铁围之内,地狱在中,是事实否?

无毒答曰:实有地狱。

圣女问曰:我今云何得到狱所?

无毒答曰:若非威神,即须业力,非此二事,终不能到。

圣女又问:此水何缘,而乃涌沸,多诸罪人,及以恶兽?

无毒答曰:此是阎浮提造恶众生,新死之者,经四十九日后,无人继嗣,为作功德,救拔苦难,生时又无善因。当据本业所感地狱,自然先渡此海。海东十万由旬,又有一海,其苦倍此。彼海之东,又有一海,其苦复倍。三业恶因之所招感,共号业海,其处是也。

圣女又问鬼王无毒曰:地狱何在?

无毒答曰:三海之内,是大地狱,其数百千,各各差别。所谓大者,具有十八。次有五百,苦毒无量。次有千百,亦无量苦。

圣女又问大鬼王曰:我母死来未久,不知魂神当至何趣?

鬼王问圣女曰:菩萨之母,在生习何行业?

圣女答曰:我母邪见,讥毁三宝。设或暂信,旋又不敬。死虽日浅,未知生处。

无毒问曰:菩萨之母,姓氏何等?

圣女答曰:我父我母,俱婆罗门种,父号尸罗善现,母号悦帝利。

无毒合掌启菩萨曰:愿圣者却返本处,无至忧忆悲恋。悦帝利罪女,生天以来,经今三日。云承孝顺之子,为母设供修福,布施觉华定自在王如来塔寺。非唯菩萨之母,得脱地狱,应是无间罪人,此日悉得受乐,俱同生讫。

鬼王言毕,合掌而退。婆罗门女,寻如梦归。悟此事已,便于觉华定自在王如来塔像之前,立弘誓愿:愿我尽未来劫,应有罪苦众生,广设方便,使令解脱。

佛告文殊师利:时鬼王无毒者,当今财首菩萨是。婆罗门女者,即地藏菩萨是。

分身集会品第二

尔时百千万亿不可思、不可议、不可量、不可说无量阿僧只世界,所有地狱处,分身地藏菩萨,俱来集在忉利天宫。以如来神力故,各以方面,与诸得解脱从业道出者,亦各有千万亿那由他数,共持香华,来供养佛。

彼诸同来等辈,皆因地藏菩萨教化,永不退转于阿耨多罗三藐三菩提。是诸众等,久远劫来,流浪生死,六道受苦,暂无休息。以地藏菩萨广大慈悲,深誓愿故,各获果证。既至忉利,心怀踊跃,瞻仰如来,目不暂舍。

尔时,世尊舒金色臂,摩百千万亿不可思、不可议、不可量、不可说、无量阿僧只世界诸分身地藏菩萨摩诃萨顶,而作是言:吾于五浊恶世,教化如是刚强众生,令心调伏,舍邪归正,十有一二,尚恶习在。吾亦分身千百亿,广设方便。或有利根,闻即信受;或有善果,勤劝成就;或有暗钝,久化方归;或有业重,不生敬仰。如是等辈众生,各各差别,分身度脱。

或现男子身、或现女人身、或现天龙身、或现神鬼身、或现山林川原、河池泉井,利及于人,悉皆度脱。或现天帝身、或现梵王身、或现转轮王身、或现居士身、或现国王身、或现宰辅身、或现官属身、或现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身、乃至声闻、罗汉、辟支佛、菩萨等身、而以化度。非但佛身,独现其前。

汝观吾累劫勤苦,度脱如是等难化刚强罪苦众生。其有未调伏者,随业报应。若堕恶趣,受大苦时,汝当忆念吾在忉利天宫,殷勤付嘱。令娑婆世界,至弥勒出世已来众生,悉使解脱,永离诸苦,遇佛授记。

尔时,诸世界分身地藏菩萨,共复一形,涕泪哀恋,白其佛言:我从久远劫来,蒙佛接引,使获不可思议神力,具大智慧。我所分身,遍满百千万亿恒河沙世界,每一世界化百千万亿身,每一身度百千万亿人,令归敬三宝,永离生死,至涅盘乐。但于佛法中所为善事,一毛一渧,一沙一尘,或毫发许,我渐度脱,使获大利。唯愿世尊,不以后世恶业众生为虑。

如是三白佛言:唯愿世尊,不以后世恶业众生为虑。

尔时,佛赞地藏菩萨言:善哉!善哉!吾助汝喜。汝能成就久远劫来,发弘誓愿,广度将毕,即证菩提。

观众生业缘品第三

尔时佛母摩耶夫人,恭敬合掌问地藏菩萨言:圣者,阎浮众生,造业差别,所受报应,其事云何?地藏答言:千万世界,乃及国土,或有地狱、或无地狱;或有女人、或无女人;或有佛法、或无佛法,乃至声闻辟支佛,亦复如是,非但地狱罪报一等。

摩耶夫人重白菩萨:且愿闻于阎浮罪报所感恶趣。

地藏答言:圣母,唯愿听受,我粗说之。

佛母白言:愿圣者说。

尔时地藏菩萨白圣母言:南阎浮提,罪报名号如是。若有众生不孝父母,或至杀害,当堕无间地狱,千万亿劫求出无期。若有众生出佛身血,毁谤三宝,不敬尊经,亦当堕于无间地狱,千万亿劫,求出无期。若有众生侵损常住,玷污僧尼,或伽蓝内恣行淫欲,或杀或害,如是等辈,当堕无间地狱,千万亿劫,求出无期。若有众生,伪作沙门,心非沙门,破用常住,欺诳白衣,违背戒律,种种造恶,如是等辈,当堕无间地狱,千万亿劫,求出无期。若有众生,偷窃常住财物谷米,饮食衣服,乃至一物不与取者,当堕无间地狱,千万亿劫,求出无期。

地藏白言:圣母,若有众生,作如是罪,当堕五无间地狱,求暂停苦一念不得。

摩耶夫人重白地藏菩萨言:云何名为无间地狱?

地藏白言:圣母,诸有地狱在大铁围山之内,其大地狱有一十八所,次有五百,名号各别,次有千百,名号亦别。无间狱者,其狱城周匝八万余里,其城纯铁,高一万里,城上火聚,少有空缺。其狱城中,诸狱相连,名号各别。独有一狱,名曰无间,其狱周匝万八千里,狱墙高一千里,悉是铁围,上火彻下,下火彻上。铁蛇铁狗,吐火驰逐狱墙之上,东西而走。

狱中有床,遍满万里。一人受罪,自见其身遍卧满床。千万人受罪,亦各自见身满床上。众业所感获报如是。

又诸罪人,备受众苦。千百夜叉及以恶鬼,口牙如剑,眼如电光,手复铜爪,拖拽罪人。复有夜叉执大铁戟,中罪人身,或中口鼻,或中腹背。抛空翻接或置床上,复有铁鹰啖罪人目。复有铁蛇绞罪人颈。百肢节内,悉下长钉,拔舌耕犁,抽肠锉斩,烊铜灌口,热铁缠身。万死千生,业感如是。动经亿劫,求出无期。

此界坏时,寄生他界,他界次坏,转寄他方;他方坏时,辗转相寄。此界成后,还复而来。无间罪报,其事如是。

又五事业感,故称无间。何等为五?

一者、日夜受罪,以至劫数,无时间绝,故称无间。

二者、一人亦满,多人亦满,故称无间。

三者、罪器叉棒,鹰蛇狼犬,碓磨锯凿,锉斫镬汤,铁网铁绳,铁驴铁马,生革络首,热铁浇身,饥吞铁丸,渴饮铁汁,从年竟劫,数那由他,苦楚相连,更无间断,故称无间。

四者、不问男子女人,羌胡夷狄,老幼贵贱,或龙或神,或天或鬼,罪行业感,悉同受之,故称无间。

五者、若堕此狱,从初入时,至百千劫,一日一夜,万死万生,求一念间暂住不得,除非业尽,方得受生,以此连绵,故称无间。

地藏菩萨白圣母言:无间地狱,粗说如是。若广说地狱罪器等名,及诸苦事,一劫之中,求说不尽。摩耶夫人闻已,愁忧合掌,顶礼而退。

阎浮众生业感品第四

尔时地藏菩萨摩诃萨白佛言:世尊,我承佛如来威神力故,遍百千万亿世界,分是身形,救拔一切业报众生。若非如来大慈力故,即不能作如是变化。我今又蒙佛付嘱,至阿逸多成佛以来,六道众生,遣令度脱。唯然世尊,愿不有虑。

尔时佛告地藏菩萨:一切众生未解脱者,性识无定,恶习结业,善习结果。为善为恶,逐境而生。轮转五道,暂无休息,动经尘劫,迷惑障难。如鱼游网。将是长流,脱入暂出,又复遭网。以是等辈,吾当忧念。汝既毕是往愿,累劫重誓,广度罪辈,吾复何虑。

说是语时,会中有一菩萨摩诃萨,名定自在王,白佛言:世尊,地藏菩萨累劫以来,各发何愿,今蒙世尊殷勤赞叹。唯愿世尊,略而说之。

尔时世尊告定自在王菩萨:谛听谛听!善思念之!吾当为汝分别解说。乃往过去无量阿僧只那由他不可说劫,尔时有佛,号一切智成就如来,应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊,其佛寿命六万劫。未出家时为小国王,与一邻国王为友,同行十善,饶益众生。其邻国内所有人民,多造众恶。二王议计,广设方便。一王发愿,早成佛道,当度是辈,令使无余。一王发愿,若不先度罪苦,令是安乐,得至菩提,我终未愿成佛。

佛告定自在王菩萨:一王发愿早成佛者,即一切智成就如来是。一王发愿永度罪苦众生,未愿成佛者,即地藏菩萨是。

复于过去无量阿僧只劫,有佛出世,名清净莲华目如来,其佛寿命四十劫。像法之中,有一罗汉,福度众生。因次教化,遇一女人,字曰光目,设食供养。

罗汉问之:欲愿何等?

光目答曰:我以母亡之日,资福救拔,未知我母生处何趣?

罗汉愍之,为入定观,见光目女母堕在恶趣,受极大苦。罗汉问光目言:汝母在生,作何行业?今在恶趣,受极大苦。

光目答言:我母所习,唯好食啖鱼鳖之属。所食鱼鳖,多食其子,或炒或煮,恣情食啖,计其命数,千万复倍。尊者慈愍,如何哀救?

罗汉愍之,为作方便,劝光目言:汝可志诚念清净莲华目如来,兼塑画形像,存亡获报。

光目闻已,即舍所爱,寻画佛像而供养之,复恭敬心,悲泣瞻礼。忽于夜后,梦见佛身金色晃耀,如须弥山,放大光明。而告光目:汝母不久当生汝家,才觉饥寒,即当言说。

其后家内婢生一子,未满三日,而乃言说。稽首悲泣,告于光目:生死业缘,果报自受,吾是汝母,久处暗冥。自别汝来,累堕大地狱。蒙汝福力,方得受生。为下贱人,又复短命。寿年十三,更落恶道。汝有何计,令吾脱免?

光目闻说,知母无疑,哽咽悲啼而白婢子:既是我母,合知本罪,作何行业,堕于恶道。

婢子答言:以杀害毁骂二业受报。若非蒙福,救拔吾难,以是业故,未合解脱。

光目问言:地狱罪报,其事云何?

婢子答言:罪苦之事,不忍称说,百千岁中,卒白难竟。

光目闻已,啼泪号泣而白空界:愿我之母,永脱地狱,毕十三岁,更无重罪,及历恶道。十方诸佛慈哀愍我,听我为母所发广大誓愿。若得我母永离三途及斯下贱,乃至女人之身永劫不受者。愿我自今日后,对清净莲华目如来像前,却后百千万亿劫中,应有世界,所有地狱及三恶道诸罪苦众生,誓愿救拔,令离地狱恶趣,畜生饿鬼等,如是罪报等人,尽成佛竟,我然后方成正等正觉。

发誓愿已,具闻清净莲华目如来而告之曰:光目,汝大慈愍,善能为母发如是大愿。吾观汝母十三岁毕,舍此报已,生为梵志,寿年百岁。过是报后,当生无忧国土,寿命不可计劫。后成佛果,广度人天,数如恒河沙。

佛告定自在王:尔时罗汉福度光目者,即无尽意菩萨是。光目母者,即解脱菩萨是,光目女者即地藏菩萨是。过去久远劫中,如是慈愍,发恒河沙愿,广度众生。未来世中,若有男子女人,不行善者行恶者,乃至不信因果者,邪淫妄语者,两舌恶口者,毁谤大乘者,如是诸业众生,必堕恶趣。若遇善知识,劝令一弹指间,归依地藏菩萨,是诸众生,即得解脱三恶道报。若能志心归敬及瞻礼赞叹,香华衣服,种种珍宝,或复饮食,如是奉事者。未来百千万亿劫中,常在诸天受胜妙乐。若天福尽,下生人间,犹百千劫常为帝王,能忆宿命因果本末。

定自在王!如是地藏菩萨有如此不可思议大威神力,广利众生汝等诸菩萨当记是经广宣流布。

定自在王白佛言:世尊,愿不有虑。我等千万亿菩萨摩诃萨,必能承佛威神广演是经,于阎浮提利益众生。定自在王菩萨白世尊已,合掌恭敬作礼而退。

尔时四方天王俱从座起,合掌恭敬白佛言:世尊,地藏菩萨于久远劫来,发如是大愿,云何至今犹度未绝,更发广大誓言。唯愿世尊为我等说。

佛告四天王:善哉善哉!吾今为汝及未来现在天人众等,广利益故,说地藏菩萨于娑婆世界,阎浮提内生死道中,慈哀救拔,度脱一切罪苦众生方便之事。

四天王言:唯然世尊,愿乐欲闻。

佛告四天王:地藏菩萨久远劫来,迄至于今,度脱众生,犹未毕愿,慈愍此世罪苦众生。复观未来无量劫中,因蔓不断,以是之故,又发重愿。如是菩萨于娑婆世界,阎浮提中,百千万亿方便,而为教化。

四天王,地藏菩萨若遇杀生者,说宿殃短命报。若遇窃盗者,说贫穷苦楚报。若遇邪淫者,说雀鸽鸳鸯报。若遇恶口者,说眷属斗诤报。若遇毁谤者,说无舌疮口报。若遇嗔恚者,说丑陋癃残报。若遇悭吝者,说所求违愿报。若遇饮食无度者,说饥渴咽病报。若遇畋猎恣情者,说惊狂丧命报。若遇悖逆父母者,说天地灾杀报。若遇烧山林木者,说狂迷取死报。若遇前后父母恶毒者,说返生鞭挞现受报。若遇网捕生雏者,说骨肉分离报。若遇毁谤三宝者,说盲聋喑哑报。若遇轻法慢教者,说永处恶道报。若遇破用常住者,说亿劫轮回地狱报。若遇污梵诬僧者,说永在畜生报。若遇汤火斩斫伤生者,说轮回递偿报。若遇破戒犯斋者,说禽兽饥饿报。若遇非理毁用者,说所求阙绝报。若遇吾我贡高者,说卑使下贱报。若遇两舌斗乱者,说无舌百舌报。若遇邪见者,说边地受生报。

如是等阎浮提众生,身口意业,恶习结果,百千报应,今粗略说。如是等阎浮提众生业感差别,地藏菩萨百千方便而教化之。是诸众生,先受如是等报,后堕地狱,动经劫数,无有出期。是故汝等护人护国,无令是诸众业迷惑众生。

四天王闻已,涕泪悲叹合掌而退。

《地藏经》全文

全文:

忉利天宫神通品第一

文殊菩萨请释尊广说地藏菩萨的因地修行本愿,如何成就不思议事。地藏菩萨因地修行,为婆罗门女,为救其母脱离地狱罪苦,供养觉华定自在王如来,并于佛塔像前立弘誓愿,愿尽未来劫,广设方便,度脱罪苦众生

分身集会品第二

百千万亿不可称计阿僧祗世界,所有地狱处的分身地藏菩萨,俱来集会于忉利天宫。释尊特殷勤付嘱地藏菩萨于弥勒菩萨未出世前,度脱娑婆世界苦难众生,地藏菩萨再三请佛不以后世恶业众生为虑。

观众生业缘品第3

佛母摩耶夫人请问地藏菩萨有关阎浮众生造业及因果报应之事,并广说无间地狱之罪报。

地狱名号品第5

普贤菩萨请地藏菩萨说明娑婆众生受报处和地狱种种名号及恶报等事,令众生知是果报,有所警惕,去恶向善。

如来赞叹品第6

释尊略说种种礼拜、供养地藏菩萨,得种种人天福德、因缘果报等事。又因地藏菩萨久远劫来,发大重愿,利益众生,本经名为:地藏本愿、地藏本行和地藏本誓力经。

利益存亡品第7

阎浮众生,举心动念,无非是业,是故临命终时,父母眷属,宜为设福,念佛、供佛,引导正念,切忽杀生,添造新业;或于身死亡后七七日内,广造众善,奉献佛僧,则能生亡两利。

阎罗王众赞叹品第8

阎罗天子及无量鬼王,齐赞地藏菩萨不可思议功德愿力,所度人天亦不可限量。南阎浮提众生,其性刚强,难调难伏,是大菩萨于百千劫,头头救拔如是众生,早令解脱。主命鬼王告阎浮提人,欲生产时,但作善事,利益母子,切勿杀生供给产母,或饮酒食肉,能令母子不得安乐。

称佛名号品第9

地藏菩萨代众生请问释尊,有关生时死时,自得大利,不堕恶道的法门,佛告以称念诸佛名号及所得种种不可思议利益。

校量布施功德缘品第10

佛为地藏菩萨说种种校量布施功德因缘,依发心不同,所做善事不同及布施对象不同,所得布施功德而有殊异。

嘱累人天品第13

释尊以殷重心付嘱地藏菩萨,于未来世救度一切众生。地藏菩萨劝请世尊不以为虑,将以百千方便度脱一切众生。释尊再应虚空藏菩萨之请,为众生略说闻此经及地藏名号或瞻礼形像,所得之28种福利及7种利益。

词语简介:

1)地藏:梵名乞叉底檗沙,在忉利天受释迦如来咐嘱,每日晨朝入恒沙禅定,观察众机。于二佛中间,无佛世界教化六道众生之大悲菩萨也。

安忍不动如大地,静虑深密如秘藏,故名地藏。在密教,其密号为悲愿金刚或称与愿金刚。

《莲华三昧经》云:‘檀陀地藏化地狱道,手持人头幢;宝珠地藏化饿鬼道,手持宝珠;宝印地藏化畜生道,伸如意宝印手;持地地藏化修罗道,能持大地拥护修罗者;除盖障地藏化人道,为人除八苦盖障者;日光地藏化天道,照天人之五衰而除其苦恼者。

又,地,心地也,能生万法,一切皆由此生;藏,含藏也,心地含藏无量恒沙清净性功德,有能生、能载、能摄、能藏、能支、坚固等义。

2)菩萨:梵音‘菩提萨’之简称也。‘菩提’为觉,为道;‘萨’为有情,为众生。又译作开士、高士、大士等,总名为求佛果之大乘众生,发菩提心,行菩萨道者也。

有自觉、觉他两义:于己,则上求佛道,上求菩提以自觉;于人,则下化众生,以菩提法觉、化众生也。故菩萨者,有觉悟之众生也;能觉悟众生之众生也。

3)本愿:依上求佛道、下化众生之理发愿,众生度尽、方证菩提,是名大愿。此愿于无量生死之前,本昔所发之愿,故称本愿,以此本愿为成就佛道之基也。

一切佛菩萨于因地时皆发愿,皆称本愿。以愿不同故,成就不同,名号亦异。

4)经:通题也,契经之简称也。佛所说经,上契诸佛所证之理,下契众生所具之机,故称契经。经者,径也,入道之通途也;经者,经纬也,以种种理令万事经纬分明,有条不紊也;经者,常也,历万世而不变之真理也。

经者,线也,贯串种种事理以成文者也;经者,摄化也,摄化种种根机众生令入佛道也。复有,涌泉:义味无穷,至心持诵,可得无量义味也。

出生:能生妙善,常诵经者,自可依仗经力,化刚为柔,变愚成智,罪灭福生,成就善法也;绳墨:能为世出世间之楷模,犹木匠之绳墨,立定规矩方圆,以楷定正邪也;显示:能示正性,令读诵者因之而开示悟入也。

5)于阗国:于阗,译作地乳,今称和阗,亦作和田,县名,在今新疆维吾尔自治区。离车族由尼波罗纵断西藏高原于此建国。

出处:

地藏菩萨本愿经是一种经书。【通行本为三卷】又称《地藏本愿经》、《地藏本行经》、《地藏本誓力经》,属于地藏三经之一(其余两部经为《占察善恶业报经》、《大乘大集地藏十轮经》)地藏经收于《大正藏》第十三册,唐代实叉难陀译。

扩展资料:

地藏经的介绍:

本经叙说地藏菩萨之本愿功德,及本生之誓愿,强调地藏菩萨不可思议之大愿力。经中记载了释迦牟尼佛在忉利天宫(欲界六天的第二层天),为母亲摩耶夫人说法。

赞扬了地藏菩萨「地狱不空,誓不成佛,众生度尽,方证菩提」的宏大誓愿,并介绍了地藏菩萨在因地修行过程中的典型事例。

《地藏经》,又称《地藏菩萨本愿经》、《地藏本愿经》、《地藏本行经》、《地藏本誓力经》,唐朝高僧实叉难陀翻译。收於《大正藏》第十三册。属于地藏三经之一,其余两部经分别是《占察善恶业报经》和《大乘大集地藏十轮经》。

经中记载了释迦牟尼佛在忉利天宫(欲界六天的第二层天),为母亲摩耶夫人说法。佛在经中赞扬了地藏菩萨「地狱不空,誓不成佛,众生度尽,方证菩提」的宏大誓愿。

并介绍了地藏菩萨在因地修行过程中的典型事例,如婆罗门女、光目女救度母亲的故事。还通过文殊菩萨、佛母摩耶夫人、定自在王菩萨、四天王、普贤菩萨、普广菩萨、大辩长者、阎罗天子、无毒鬼王、主命鬼王、坚牢地神、观世音菩萨、虚空藏菩萨的依次提问。

以及地藏菩萨与释迦牟尼佛的对话,介绍了地狱的状况,解释了众生解脱生死、忏悔业障、救拔亲人眷属苦难的种种方法。

释迦牟尼佛还在此经中表明,自己入灭之后至弥勒成佛以前的无佛世界中,教育度化世人的任务由大愿地藏菩萨负责。

内容大意

《地藏经》全文计分13品,原分为上下2卷,上卷由第1品至第6品,下卷由第7品至第13品。而现今流行本分上中下3卷,主要是便利读诵。

第1品至第4品为上卷,第5品至第9品为中卷,第10品至第13品为下卷。

《地藏经》是一部记载着万物众生其生、老、病、死的过程,及如何让自己改变命运的方法,并能超拔过去世的怨亲债主令其解脱的因果经。

人的生死自无始劫以来皆轮回不已,福报的聚集和修行的功德力的累积是他人无法替代的。所以读经能使我们明白关于业障问题如何处理,以及如何修福修慧,广利有情众生。

《地藏经》融合了地藏王菩萨的大悲愿和诸佛菩萨的见证,最可贵的是整部经皆以白话文来叙述佛陀深入浅出的慈悲开示。

对于深究佛法的修行者,可以印证因缘果报的不可思议;而初发心者。也可以相应契入地藏王菩萨的教化慈悲。在所有经典之中,教理浅显易懂,又不需他人来传授的,唯有此部《地藏菩萨本愿功德经》。

持诵经文持诵经文注意事项

一.持诵经文时必须发出声音,但无须大声朗读,重以诚心诚意的恭敬心和忏悔心护念之;

二.持诵经文时,或跪、或立、或坐皆可;

三.24小时皆可持诵,每部持诵过程以90分钟为最适当,速度宜不急不徐,切莫过快,否则诵经之功德力将会减少。若以速度取功德则是以贪执心修法,非正法;

四.诵经重点贵于以虔诚恭敬之心相应之;

五.关于诵经立香案:家中若有佛堂者,须奉三柱香口念:“恭请南无大慈大悲地藏王菩萨慈悲护持”(三称);

六、持诵经文之中若间隔一个小时以上需要重新恭请。

重在回向

诵经有不可思议功德,而功德回向尤为重要。

回向十方一切众生的回向偈并非不好,但欲先消除自己的业障,忏悔宿业,应先回向给自己过去生中的父母,以及与自己有纠葛过节的怨亲债主,这些众生与你最有因缘,因此最易障碍你、纠缠你,而你对他们有义不容辞的义务。

也有不可推卸的责任,故应首先救度他们,解决他们的问题之后,自己的问题、障碍才得以消除,这是完全合乎逻辑的。当修行道路畅通时,再发心将功德普皆回向十方众生,求生西方极乐净土,那样修行速度才会提高,积累功德才会彰显。

参考资料来源:百度百科-地藏经

关于地藏菩萨本愿经全文注音版和地藏菩萨本愿经完整版注音百度的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

 1670395849  1670395849 

发表评论

  • 7人参与,4条评论
  • 侨秋莲  于 2022-11-24 20:02:41   回复
  • éděnɡ又五事业感,故称无间。何等wéiwǔ?yīzhě、rìyèshòuzuì,yǐzhì为五?一者、日夜受罪,以至jiéshù,wúshíjiànjué,ɡùchēnɡwújiàn。劫数,无时间绝
  • 刚书仪  于 2022-11-24 16:59:23   回复
  • yǒu,tónɡhánɡshíshàn,ráoyì邻国王为友,同行十善,饶益zhònɡshēnɡ。qílínɡuónèisuǒyǒurénmín,duō众生。其邻国内所有人民,多zàozhònɡè。èrwánɡyìjì,ɡuǎnɡshèfānɡb
  • 泉怀柔  于 2022-11-24 13:28:08   回复
  • 菩萨摩诃萨,皆来集会。赞叹释迦牟尼佛,能于五浊恶世,现不可思议大智慧神通之力,调伏刚强众生,知苦乐法,各遣侍者,问讯世尊。是时,如来含笑,放百千万亿大光明云,所谓大圆满光明云、大慈悲光明云、大智慧光明云
  • 藏如柏  于 2022-11-24 20:15:05   回复
  • 形各异,或多手多眼、多足多头、口牙外出,利刃如剑。驱诸罪人,使近恶兽,复自搏攫,头足相就。其形万类,不敢久视。时婆罗门女,以念佛力故,自然无惧。有一鬼王,名曰无毒,稽首来迎,白圣女曰:善哉,菩萨,何缘来此?时婆罗门女问鬼王曰:此是何处?无毒答曰:此是大铁围山西面第一重海。圣女问曰:我闻铁围之内